KİTAP BİLGİLERİ

GAZZALİ KÜLLİYATINDAN SEÇMELER

İmam Gazzâlî İslâm âlimlerinin en büyüklerindendir. 53 yıllık hayatına o kadar çok eser sığdırmıştır ki bu konuda onun bir benzeri yoktur. Ayrıca bu eserler bir iki dalda değil çok çeşitli alanlardadır. Birbirinden farklı alanlarda bu kadar çok ve yetkin eser vermek ancak ona özel bir durumdur.

Elinizdeki çalışmada onun yirmi kitabından seçmeler yapılmıştır. Bu çalışma, İmam Gazzâlî deryasından birkaç damla veya İmam Gazzâlî bahçelerinden derlenmiş birkaç tutam çiçek demeti gibidir. Onun bütün kitaplarını okumak sıradan insanların harcı olmadığı gibi konunun uzmanları için bile çok zor bir iştir. Biz bu çalışmada İmam Gazzâlî’nin kitaplarının çeşitleri, muhtevası ve işlediği konular hakkında bilgi vermeye çalıştık.

Yine bu seçmelerde İmam Gazzâlî’nin ‘ne dediği’nden çok ‘ne demek istediği’ne, ‘mânâ’dan ziyade ‘mefhum’a ağırlık verilmiş ve ön planda tutulmuştur. Bu sebeple hem konu seçiminde hem de konuların muhtevasında özüne zarar vermemek kaydıyla tasarruflarda bulunulmuştur. Zaten “Gazzâlî Külliyâtından Seçmeler” yapılmasının sebebi de budur.

Gazzâlî Külliyatından seçme yapılan eserler şunlardır:İhyâu Ulûmi'd-Din, Kimyâ-yı Saâdet, Eyyühe'l-Veled, Mişkâtü’l-Envâr, Âhiret Âleminin Sırları, Âlemlerin Sırrı, İlcâmu’l-Avâm, El-Münkızü Mine’d-Dalâl, Ed-Dürretü’l-Fâhire, El-İktisâd Fi’l-İ’tikâd, Nasîhatü’l-Mülûk, Mükâşefetü’l-Kulûb, Büyük Madnûn, Küçük Madnûn, Bidâyetü’l-Hidâye, Tevhîd Risâlesi, Ledün Risâlesi, Helâller ve Haramlar, İslâm Ahlâkı, Esmâü’l-Hüsnâ, El-Hikmetü Fî Mahlûkâtillâh, Tehâfütü’l-Felâsife.

Resmi Büyült

Talep Formu

Sözleşmeyi Oku